logo
Header pic

De Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren wil een prominente rol spelen in de verdediging van de beroepsbelangen van de arbeidsgeneesheren.

Daarvoor steunen we op twee pijlers: het vertrouwen dat onze leden ons schenken en het enthousiasme van de medewerkers binnen en buiten de Raad van Bestuur.

Aanwezigheid in de verschillende belangrijke commissies vergt een ernstige inspanning, maar de verdediging van onze beroepsbelangen, van de kwaliteit van ons werk en onze werkomstandigheden en vooral de verdediging van de plaats van de arbeidsgeneesheer in het welzijnsgebeuren in de onderneming is deze inspanning waard.

Uw reactie, uw steun, uw lidmaatschap zijn belangrijk voor onze goede werking.

De 2 filmpjes hieronder illustreren de rol van de arbeidsgeneesheer:
Pesterijen
Kortademigheid

Doorgaan in het Nederlands

Recent nieuws

L’Association Professionnelle Belge des Médecins du Travail veut jouer un rôle central dans la défense des intérêts professionnels des médecins du travail.

Pour ce faire, nous nous basons sur deux piliers: la confiance de nos membres et l’enthousiasme des collaborateurs dans et en dehors du Conseil d’administration.

Notre présence au sein des différentes commissions importantes demande un grand effort. Mais la défense de nos intérêts professionnels, de la qualité de notre travail et de nos conditions de travail et surtout la défense du rôle du médecin du travail dans la politique du bien-être au sein de l’entreprise vaut cet effort.

Vos réactions, votre soutien, votre contribution en tant que membre sont une excellente garantie pour notre bon fonctionnement.

Les 2 films ci-dessous illustrent le rôle du médecin du travail:
Harcèlement
Respiration sifflante

Continuer en français

Nouvelles récentes

Nationale Dagen 2018

15 en 16 november 2018

Hotel Crowne Plaza - Ginestestraat 3 (Rogierplein) Brussel

Inschrijvingen vanaf 1 september

 

 

Journées nationales 2018

15 et 16 novembre 2018

Hôtel Crowne Plaza - Rue Gineste 3 (place Rogier) Bruxelles

Inscriptions à partir du 1er septembre

 

Login

E-mail:

Paswoord / mot de passe:

Login

Paswoord vergeten? / Mot de passe oublié?