sfeerfoto bbvag

Presentaties 2023

Donderdag 23 november:


Travaux du Conseil Supérieur et défis pour le bien-être aujourd’hui et demain / Het werk van de Raad van Bestuur en de uitdagingen voor welzijn vandaag en morgen.

K. Van Damme, voorzitter Hoge Raad voor PBW, Président du Conseil Supérieur pour La PPT


Le bien-être mental et la prévention des risques psychosociaux / Mentale welzijn en de preventie van psychosociale risico's

V. Crutzen, Conseillère générale DG Humanisation du travaiL SPF Emploi 

 

Information sur le groupe de travail Le médecin du travail et le bien-être mental en entreprise / Informatie over de werkgroep De bedrijfsarts en het mentale welzijn op het werk

P. Farr / B. Curvers, leden van de Raad van Bestuur van de BBVAG

 

Toelichting bij het KB van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen / Note explicative de l’AR du 2 juillet 2023 adoptant des mesures visant à protéger les travailleurs contre les agents ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.

G. Kathagen, Wetenschappelijke expert, AD Humanisering van de Arbeid, FOD WASO 

 

La qualité de l’emploi et du travail en Belgique en 2021 – Analyse sur la base de l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCTS) / De kwaliteit van werkgelegenheid en werk in België in 2021 - Analyse op basis van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCTS)

L. Thil, , Chercheuse senior – économiste à la KU Leuven – HIVA

 

Erbij horen en jezelf kunnen zijn op het werk / Appartenance et possibilité d'être soi-même au travail

S. Vandenbroeck, Verantwoordelijke Kennis Informatie en Research Idewe

 

Zwangerschapsbeleid in een complexe werkomgeving / Politique en matière de grossesse dans un environnement de travail complexe

J. Sterckx, PA Arbeidsarts en PA Industriële Hygiëne ATTENTIA P&B 

 

Lessons learned bij de aanpak van ernstige incidenten - Voorbeeld casus Trein ongeval met acrylonitrile in Wetteren /
Enseignements tirés de la gestion d’incidents graves - Exemple d’accident de train avec de l'acrylonitrile à Wetteren

J. Swankaert, Interne preventieadviseur Aquafin (op rust) 

 

Biologische monitoring na incidenten / Surveillance biologique après incident

L. De Meulenaere, PA Arbeidsarts BASF Antwerpen 

 

Surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières minérales / Gezondheidstoezicht van werknemers blootgesteld aan mineraal stof 

S. Ronsmans, KU Leuven, Centre for Environment and Health & UZ Leuven, Clinic for Occ. and Env. Medicine

 

Agents chimiques en milieu professionnel: le rôle stratégique du médecin du travail dans l’évaluation et la surveillance de l’exposition des travailleurs /
Chemische agentia op de werkplek: de strategische rol van de bedrijfsarts bij het beoordelen en controleren van de blootstelling van werknemers

D. Bartolotta, Conseillère en prévention-Médecin du travail et Conseillère en prévention Hygiéniste Cohezio

 

Vrijdag 24 november:


Les articulations entre incapacité de travail et trajets de réintégration / De verbanden tussen arbeidsongeschiktheid en reintegratietrajecten

J-P. Schenkelaars,Vice-président du Collège d'Assurance sociale 

 

Resultaten van het A³W³ pilootproject van Idewe en Mensura in samenwerking met VDAB – een nieuwe routing: route D’ / Résultats du projet pilote A³W³ mené par Idewe et Mensura en collaboration avec le VDAB - un nouvel itinéraire : l'itinéraire D' 

G. Mylle, PA Arbeidsarts, experte Reintegratie Idewe

 

Een dag bij een TNWC’er / Une journée comme coordinateur Retour au travail

M. Wosky, Terug naar het werk coördinator Solidaris

 

Politique de retour au travail au sein d'une grande entreprise / Terugkeerbeleid in een groot bedrijf

C. Bottiau, Wellbeing Officer & Disability Manager Engie HQ

 

Evaluation des bonnes pratiques au sein d’entreprises en matière de retour au travail / Evaluatie van goede praktijken in bedrijven op het gebied van terugkeer naar het werk

L. Melon, Chercheuse au Centre Metices de l'ULB

 

Update diabetes en benadering van de arbeidsarts / Actualitié du traitement du diabète en 2023 et impact pour le médecin du travail

V. Vandoninck, Arbeidsarts preventieadviseur Mensura

 

Actualité du traitement du diabète en 2023 et impact pour le médecin du travail / De nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van diabetes in 2023 en de impact op bedrijfsartsen

L. Crenier, Directeur de la clinique de Diabétologie, HUB-Hôpital Erasme - Président Association du Diabète 

 

Ritmestoornissen en geschiktheid in de arbeidsgeneeskunde - cardiale medicatie en werk / Arythmies et aptitude en médecine du travail - médicaments cardiaques et travail

G. Bala, Heart Rhythm Management Center (HRMC), Centrum Voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ), UZ Brussel  Gezim Bala , Heart Rhythm Management Center (HRMC), Centrum Voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ), UZ Brussel 

Presentaties Nationale Dagen 2023

Zie rubriek "Congressen"

Zoeken

zoeken

Login

E-mail:

Paswoord:

Inloggen

Paswoord vergeten?

Lid worden?
Toetredingsformulier

100€/jaar

50€/jaar leden met een diploma algemene geneeskunde < 5 jaar